Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Raskaus ei ole työstä aiheutuva kustannus

Sari Sarkomaan ja Elsi Kataisen kanssa kirjoittamamme vastine päivän Helsingin Sanomissa:

Raskaus ei ole työstä aiheutuva kustannus

Pir­jo Koi­vu­kan­kaan kir­joi­tuk­ses­ta (HS Mie­li­pi­de 12. 6.) to­team­me, et­tä vau­val­le ei ole tar­koi­tus pan­na hin­ta­lap­pua, vaan ky­se on yrit­tä­jyy­den jar­run se­kä työ­elä­män hä­peä­tah­ran pois­ta­mi­ses­ta. Ras­kaus ei ole työ­pe­räi­nen sai­raus tai työs­tä ai­heu­tu­va kus­tan­nus. Ei ole jär­ke­vää syy­tä sil­le, mik­si juu­ri nais­ten työn­an­ta­jien pi­täi­si kor­va­ta van­hem­muu­den kus­tan­nuk­set.

Van­hem­muu­den kus­tan­nus­ten epä­ta­sai­nen ja­kau­tu­mi­nen työn­an­ta­jien kes­ken on räi­keä es­te nuor­ten nais­ten työl­lis­ty­mi­sel­le ja eheil­le työu­ril­le. Niin kauan kuin nai­ses­ta ai­heu­tuu työn­an­ta­jal­le enem­män kus­tan­nuk­sia kuin mie­hes­tä, nais­ten syr­jin­tä jat­kuu työ­mark­ki­noil­la. Tä­mä nä­kyy niin nais­ten pal­kas­sa ja pät­kä­työ­suh­teis­sa kuin es­tei­nä ede­tä työu­ral­laan.

Van­hem­muu­den kus­tan­nuk­sis­ta ai­heu­tu­va "äi­ti­ris­ki" nä­kyy nais­val­tais­ten yri­tys­ten kan­nat­ta­vuu­des­sa ja työl­lis­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sis­sa. Tä­hän Suo­mel­la ei ole va­raa – ei in­hi­mil­li­ses­tä tai kan­san­ta­lou­del­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Tar­vit­sem­me jo­kai­sen työ­pai­kan ja yri­tyk­sen. Sik­si tuem­me Yrit­tä­jä­nais­ten te­ke­mää aloi­tet­ta asian kor­jaa­mi­sek­si.

  • 13.06.2013

Julkaisu arkisto