Hyvinvointi nojaa vahvaan talouteen

HYVINVOINTI NOJAA VAHVAAN TALOUTEEN

Vahva julkinen talous mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan. Jos talous on kuralla, hyvinvointipalveluiden tarjoaminen hankaloituu. Tulevan hallituksen talouspoliittiset linjaukset ja niihin kokoomuksen ajamat tavoitteet mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan ja sen palveluiden turvaamisen.

Linjauksilla tavoitellaan valtion velkakierteen katkaisemista. Samalla nykyinen, korkein luottoluokitus pyritään säilyttämään jatkossakin, jotta velasta maksettavat korot eivät paisuisi. 

Verotusta ja menoja sopeuttamalla sekä työuria pidentämällä ja palveluiden tuottavuutta parantamalla säilytetään julkisen talouden uskottavuus ja kestävyys. Käytännössä tämä tarkoittaa tulojen ja menojen sopeuttamista 2,5 mrd. € vuositasolla seuraavaan neljän vuoden aikana. 

Verotuksella tuetaan talouskasvua, työllisyyttä sekä yrittäjyyttä ja työllistämistä. Keskeistä on, ettei työnverotusta tulla kiristämään kokoomusjohtoisen hallituksen aikana. Työllisyyttä, kotimaista kilpailukykyä sekä investointeja edistetään nimenomaan työn verotusta keventämällä. Tämä toteutetaan yhteisöveroa alentamalla sekä varmistamalla, ettei palkkatulojen verotus kiristy missään tuloluokassa ja pienituloisimpien työn verotusta keventämällä. Painopistettä siirretään kulutuksen verottamiseen. Myös työnteon kannustavuutta lisätään.

Säästöillä tehtävän sopeutuksesta vajaa kolmannes kohdennetaan uudelleen työllisyyden ja kasvun sekä perusturvan parantamiseen. Työllisyyttä ja kasvua edistettäessä erityistä huomiota kiinnitetään nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen. Kaikki eivät myöskään ole enää työelämässä tai heillä ei ole mahdollisuutta työntekoon. Taloustilanteesta huolimatta ostovoima pyritään säilyttämään etuuksia korottamalla. Myös palveluita kehitetään ja työelämän, hyvinvoinnin sekä terveyden edistämiseen tehdään parannuksia.

Kokoomuksen johtama hallitus panostaa köyhyyden, syrjäytymisen ja terveysongelmien torjuntaan. Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan 100 eurolla kuukaudessa. Toimentulotuen perusosaa korotetaan 6%:lla ja yksinhuoltajien toimeentulotuen parantamiseen kohdennetaan 5 miljoonaa euroa. Yleiseen asumistukeen on myös tulossa parannuksia.

Myös palveluita kehitetään. Osana kuntauudistusta sosiaali- ja terveyshuollon palvelurakennetta uudistetaan. Vahvat peruskunnat kykenevät tarjoamaan toimivat peruspalvelut. Vanhuspalvelulailla parannetaan ikäihmisten palveluita ja omaishoidon tuen saantiedellytyksiä yhdenmukaistetaan kuntien välillä ja tukipalveluja kehitetään.

Perheiden asemaa parannetaan palveluita, tulonsiirtoja ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamista kehittämällä. Lapsissa ja nuorissa on maamme tulevaisuus. Heillä tulee olla mahdollisuus kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä, niin kotona kuin koulussakin. Lapsivaikutusten arviointia tullaan lisäämään päätöksenteossa.

Valtion velkaantumisen pysäyttäminen ja talouden kasvu-uralle saaminen ovat uuden hallituksen tärkeimmät tavoitteet. Kokoomusjohtoinen hallitus ottaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tosissaan. Vahva julkinen talous ja hyvinvointi tukevat toisiaan.