Taiteen perusopetuksen yhteistyöseminaari 23.1.

Hyvät naiset ja miehet,

Hyvä seminaariväki,

Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää kutsusta saapua avaamaan tätä seminaaria. On ilo osallistua seminaariin, jonka aihe on niin lähellä sydäntäni. On hienoa että lähestyä mitä tahansa aihetta innostumisen ja innostamisen kautta. Intoa tarvitsemme kaikki enemmän arjessa ja työssämme. Minulla on onni olla työssä, jossa saan innostua lähes päivittäin. Toki harmistuakin, mutta tunteet ovat hyvä asia. Jostain sitä intoa ja jaksamista innostumiseen on ammennettava. Meillä jokaisella on siihen omat keinomme.

Nyt kun elämme suurten muutosten ja uudistusten aikaa, kunnissa ja työpaikoilla tarvitaan ylimääräisiä voimia innostua kaikesta uudesta ja jopa epävarmasta.

Taiteella ja luovuuteen kannustamisella sekä lisäämisellä on suuri merkitys paitsi yhteiskunnan myös jokaisen ihmisen kehityksen ja kasvun kannalta. Nopeasti muuttuva ja yhä monimutkaisempi nyky-yhteiskunta kysyy kykyä muuntautua ja ajatella luovasti. Taide auttaa hahmottamaan todellisuutta eri näkökulmista ja oppimaan ymmärtämään sitä entistä paremmin.

Haemme jatkuvasti keinoja torjua pahoinvointia ja vähentää syrjäytymistä ja sosiaalisia ongelmia. Taide ja kulttuuri ovat itseisarvoltaan tärkeitä, mutta taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyvin soveltaa koko yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen. Taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää menestyksellisesti esimerkiksi hoito- ja hoivatyössä, terveydenhuollossa, työelämässä, työpajatoiminnassa, terapiassa ja kotouttamisessa.

Taide ja kulttuuri luovat sisältöä elämään, voimauttavat, osallistavat ja vahvistavat arjen toimijuutta sekä edistävät sosiaalista koheesiota. Taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää menestyksellisesti esimerkiksi hoito- ja hoivatyössä, terveydenhuollossa, työelämässä, työpajatoiminnassa, terapiassa ja kotouttamisessa.

Taidekasvatus auttaa rakentamaan omaa identiteettiä ja hyväksymään erilaisuutta. Toivon, että jokainen löytäisi jo varhaisessa vaiheessa sen oman mielenkiintonsa kohteen. Erityisen ilahduttavaa ollut huomata, että nuoret arvostavat ja osallistuvat kulttuuri- ja taideharrastuksiin kasvavissa määrin. Tätä meidän on tuettava.

Mistä syntyy motivaatio oppimiseen ja pitkäjänteiseen harrastukseen? Perhe ja koti, opettaja, oppimistavat ja opetus, oppilas

Perheen rooli on antaa mahdollisuus kokeilla ja löytää se oma juttu, oman innostuksen lähde. Niitä voi olla useita ja ne voi muuttua. Kannustetaan kokeilemaan eikä pahastuta ja arvostella, jos into hiipuu. Montessori- hyvä pohja myös vanhemmille!

Opettajan rooli:

Koulutusjärjestelmästämme ja opettajiemme korkea osaamistaso ovat ylpeydenaiheita. Työ lasten ja nuorten parissa on todella tärkeää ja vastuullista. Opettajalla erityistehtävä, joka vaatii erityisiä taitoja. Työnne on pitkäjänteistä ja tulokset voivat näkyä vasta usean vuoden kuluttua.

Opettajan rooli on muutoksessa. Aiemmin auktoriteettina koettu opettaja on tullut lähemmäksi oppilasta vuorovaikutteisuuden lisääntyessä. Myös yhteistyö vanhempien sekä muiden lapsen elinpiiriin kuuluvien kanssa on lisääntynyt.

Omakohtainen kokemus: innostava ja osaava opettaja sai pakkopullalta maistuvan tunnin vaikuttamaan mielekkäältä ja epäröivän oppilaan kokeilemaan uusia asioita. Hyvät kokemuksen edistävät elämänikäistä oppimista ja opettajilla on tärkeä rooli niiden syntymisessä.

Opetus/ oppiminen, laatu ja tarjonta

Peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista noin neljännes osallistuu taiteen perusopetukseen, jota annetaan yli 450 oppilaitoksessa ympäri maata. Oppilaitosten antamalla opetuksella on merkittävä rooli, sillä ne täydentävät kouluissa annettavaa opetusta.

Jyrki Kataisen hallitus haluaakin tukea kaikkien lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin, ja parantaa maanlaajuista taiteen perusopetuksen tavoitettavuutta entisestään. Ymmärrettäväsi talouden haasteet vaikuttavat resurssien määrään aikoina, joina kaikkialta on pystyttävä kiristämään. Tämä tarkoittaa valintojen tekemistä.

2014 budjetissa suunnataan resursseja mm. varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi taiteen perusopetuksen laadun vahvistamiseen. On tärkeää, että taideharrastusmahdollisuuksia on riittävästi tarjolla jo varhaisessa vaiheessa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle.

Valtionosuuksien lisääminen olisi tärkeää, jotta oppilasmaksut voitaisiin pitää sen verran kohtuullisina, etteivät ne rajoita taiteen perusopetukseen osallistumista, ja jotta eri kunnista tulevat oppilaat olisivat maksujen osalta yhdenvertaisessa asemassa.

Olemme eduskunnassa useasti ottaneet kantaa taito- ja taideaineiden aseman vahvistamiseksi perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa (tätä koulutusta erityisesti Savonlinnassa)

Oppilas

Taiteen perusopetus auttaa lasta ja nuorta löytämään ja vahvistamaan omia kiinnostuksen kohteitaan sekä ruokkii intoa itsensä ilmaisuun laadukkaan opetuksen siivittämänä. Toisaalta, taiteiden opetus voi myös tukea syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. Taideharrastuksen kautta hän voi oppia ymmärtämään itseään paremmin ja hahmottamaan oman elämänsä suuntaa

Itselläni on runsaasti kokemusta tyttärieni saaman taiteen perusopetuksen kautta. He ovat osallistuneet mm. musiikin, tanssin, käsityön ja kuvaamataidon opetukseen ja nauttineet siitä suunnattomasti sekä ammentaneet sisältöä elämään. Varhainen henkilökohtainen, omin käsin ja jaloin, kosketus taiteeseen kartuttaa vahvasti lapsen kulttuuripääomaa ja mahdollistaa koko elämän jatkuvan innostuksen. Musiikkiopisto, tanssi perusopetus, käsityötaiteen perusopetus, kuvaamataitokoulu ovat antaneet tuttuja vuosien ajan. ISO KIITOS!  Tyttäreni ovat niistä paljon ammentaneet ja ovat auttaneet löytämään oman suunnan ja uran elämässään

Kun nuorena avaa aitoja, myös vanhana oppii ja valmiimpi uuteen. Näillä sanoilla lähden viemään seminaarinne teeman mukaista innostavaa sanomaa eteenpäin.    

Oikein innostunutta ja onnistunutta seminaaria teille kaikille taiteen ja opetuksen ammattilaisille. Laittakaa minulle ajatuksianne ja innostumisen reseptejä. Niitä tarvitaan näissä yhteisissä talkoissa.