Vappupuhe 2011

Kirkkopuisto 1.5.2011

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän vpj, maakuntavaltuuston pj Lenita Toivakka (kok)

Hyvä juhlaväki,

Vappu on suomalaisen työn juhla ja erinomainen syy juhlia ! Tänään meillä on toinenkin syy juhlia täällä Kirkkopuistossa perinteisessä Porvarivappu -tapahtumassa. Kahden viikon takaisissa eduskuntavaaleissa Kokoomus oli ensimmäistä kertaa historiassa Suomen suurin puolue! Vaalien tuloksen perusteella Kokoomuksella on nyt historiallinen tilaisuus olla keskeisimmässä roolissa uuden hallituksen kokoamisessa.

Kävimme vaaleja aikana, jolloin lama oli takana ja Euroopan talouskriisi päällä. Näissä olosuhteissa nousu Suomen suurimmaksi puolueeksi on vahva suoritus. Meille kokoomuslaisille on aina ollut tärkeää, että asiat kerrotaan rehellisesti ja vaikeittenkin asioitten takana seistään ryhdikkäästi. Myös positiivisuus ja tulevaisuudenuskomme vetivät äänestäjiä puoleensa. Olemme harjoittaneet pitkäjänteistä, suoraselkäistä ja vastuullista politiikkaa, jonka jatkamiselle suomalaiset antoivat vaaleissa mandaattinsa.

Haluan lämpimästi ja nöyrästi kiittää kaikkia kokoomukseen luottaneita äänestäjiä. Me kokoomuslaiset ehdokkaat Etelä-Savossa kiersimme tarmokkaasti maakuntaa. Yhteistyö oli hyvää ja suuri kiitos kuuluukin kaikille ehdokkaille sekä valtavalle talkooporukalle eri puolilla maakuntaa. Henkilökohtaisesti tiivis kampanja-aikani oli äärettömän antoisaa. Sain käydä tuhansia keskusteluja ja kuulla yhtä monia tarinoita. Kannustus, kritiikki ja terveiset mielessä oli hyvä lähteä takaisin töihin Arkadianmäelle. Saappaani ovat juurtuneet entistä syvemmälle eteläsavolaiseen maaperään.

Hyvät naiset ja miehet,

Vaaleissa Kokoomuksen keskeisin viesti oli työn viesti: voitimme vaalit vaatimalla Suomeen työllistävää verouudistusta, työnteon ja yrittäjyyden kannattavuuden parantamista, uusia työpaikkoja sekä parempaa työelämää. Vain kantamalla vastuuta taloudesta ja työllisyydestä turvataan huomisen hyvinvointi. Kokoomus kantaa jatkossakin vastuuta paitsi taloudesta myös ihmisistä.

Kuluneen viikon keskiviikkona Jyrki Katainen on kaikkien eduskuntaryhmien yksimielisellä päätöksellä nimetty hallitustunnustelijaksi. Nyt pyrimme päämäärätietoisesti siihen, että Suomeen saadaan nopeasti muodostettua toimintakykyinen kokoomusjohtoinen, vastuullisia päätöksiä tekevä enemmistöhallitus.

Huomenna maanantaina eduskuntaryhmät vastaavat Kataisen viime viikolla esittämiin hallitustunnustelukysymyksiin mm. julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamisesta ja EU-politiikasta. Hallitusneuvottelut on tarkoitus aloittaa säätytalolla osuvasti Eurooppa-päivänä 9.5. Toivotaan, että toukokuun loppuun mennessä eduskunta pääsee antamaan luottamuslauseen pääministeri Kataisen hallitukselle!

Arvoisat vappujuhlijat,

Kun katsomme huhtikuun eduskuntavaalien äänimääriä, Perussuomalaiset oli ainoa puolue, jonka äänimäärä neljän vuoden takaisiin eduskuntavaaleihin verrattuna nousi. Kaikki muut suuret puolueet menettivät ääniä, mutta Kokoomus vähemmän kuin vaalivoittoa nyt juhliva SDP tai vaalitappiostaan kokoomusta nyt syyttelevät hallituskumppanit Keskusta ja Vihreät.

Vaalitulos laittoi suomalaisen puoluekartan kerralla uusiksi. Aikaisemmin kaksi suurinta puoluetta on teoriassa kyennyt muodostamaan enemmistöhallituksen keskenään. Nyt tilanne on toinen - Kokoomuksella ja SDP:llä ei ole yhdessä edes yhdeksääkymmentä paikkaa. Hallituksen muodostaminen edellyttääkin kaikilta tulevilta hallituspuolueilta entistä ponnekkaampaa sovittelunhalua ja kykyä kompromisseihin.

Kansalaiset odottavat perustellusti, että puolue- ja näkemyseroista huolimatta me kansanedustajat toimimme omista aatteellisista lähtökohdistamme käsin yhdessä Isänmaan parhaaksi ja koko Suomen huomioonottamisen puolesta. Nyt on toimittava sen hyväksi, että kaikki suomalaiset kokisivat olevansa samassa veneessä ja tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluiksi.

Hyvät kuulijat,

Eduskuntavaalien poikkeuksellisen tuloksen johdosta onkin paikallaan kysyä: mitä kaikkia viestejä vaalitulokseen sisältyy? Mitä kaikkea käytännössä tarkoittaa kansalaisten vaaleissa osoittama muutostahto?

Uskon, että vaalitulokseen sisältyy viesti tyytymättömyydestä ja epävarmuudesta. Viesti kohdistuu moneen eri asiaan, vaalirahakohun lisäksi viime vuosikymmenten aikana muodostuneeseen poliittiseen toimintakulttuuriin.

Tyytymättömyyttä kohdistuu myös kansalaisten kokemaan eriarvoisuuden tunteeseen. Suomalaisten kokemaa käsitystä kohtuullisuudesta on viime vuosina loukattu. Erityisesti liittyen kansalaisten tulokehitykseen.

Suurten yritysten johtajien tulot, erorahat ja eläkkeet ovat kohonneet suomalaiselle yhteiskunnalle vieraisiin mittasuhteisiin. Näiden ihmisten pelkkä peruspalkka on usein monikertainen verrattuna esimerkiksi ylimmän valtionjohdon palkkoihin. Lisäksi optiot, osakepalkkiot ja muut kannustimet ovat kaukana maltin ja kohtuuden rajoista, puhumattakaan oikeudenmukaisuudesta. Loppujen lopuksi, perinteinen kohtuuden yhteiskunta on kaikkien suomalaisten etu.

Myös jatkuva muutos aiheuttaa kansan keskuudessa epävarmuutta. Moni on epävarma siitä, onko Suomen avautuminen maailmalle yksinomaan hyvä asia. Moni tuntee olonsa kansainvälistyvässä yhteiskunnassa epävarmaksi. Joku saattaa ajatella, että ennen asiat olivat paremmin.

Hyvät kuulijat,

Vaaleissa vastakkain olivat erilaiset näkemykset Suomen tavasta hoitaa kansainvälisiä asioita. Suomen on viisasta olla avoin ja kansainvälinen toimija, koska etuamme puolustetaan parhaiten olemalla aktiivisesti mukana kansainvälisessä päätöksenteossa. Tähän perustuu vaikutusvaltamme suomalaisia koskevissa asioissa.  Emme voi asettua poikkiteloin eurooppalaisessa päätöksenteossa lyhytaikaisen eduntavoittelun nimissä. Yksin jääminen Pohjolan perukoille ei ole Suomen tie.

Euroopan Unioni on meidän tärkein vaikuttamisen kanava, jonka kautta voimme vaikuttaa myös maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Meidän tulee olla mukana kaikissa niissä pöydissä, joissa Suomea koskevia päätöksiä tehdään.

Suomalaisten hyvinvointi on rakennettu avoimen talouden ja kansainvälisen kaupan varaan. Kansallista selviytymistarinaamme ei ole ilman kansainvälisyyttä eikä Suomen pärjääminen ole itsestäänselvyys. Vientivetoisen teollisuutemme menestys perustuu pitkälti juuri EU-yhteistyöhön ja kansainvälisyyteen.

Arvoisat kuulijat,

Viime vuodet eivät ole olleet suomalaiselle työlle helppoja aikoja. Kaksi vuotta sitten Suomen kansantalous romahti rajummin kuin kertaakaan itsenäisyyden aikana. Kansainvälistä rahoitusmarkkinoiden kriisiä seurannut taantuma ja siihen liittyneet lomautukset ja irtisanomiset ovat jättäneet jälkensä monen perheen arkeen.

Taantuma jätti jälkensä myös valtiontalouteen. Menetimme finanssikriisin seurauksena jopa 40 miljardin euron verotulot. Tänä vuonna lähes viidennes valtion menoista maksetaan lainarahalla. Näin ei voi jatkua.

Nopean pudotuksen jälkeen Suomen talous on  palautettu nopeasti kasvu-uralle. Talouden positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut keskeisesti hallituksen tällä vaalikaudella toteuttama työllistävä verouudistus ja pahimman laman aikana toteutettu talouden täsmäelvytys.

Kukaan ei voi myöskään kyseenalaistaa yritystoiminnan merkitystä kasvun luojana. On aivan selvää, että uudet työpaikat syntyvät yrityksissä. Erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua on tuettava.

Maakunnassamme kannustavan toimintaympäristön luominen yrityksille on erityisen tärkeää. Väestön ikääntyminen ja eläköityminen avaavat uusia mahdollisuuksia nuoremmalle polvelle. Kannustimien on oltava riittäviä, jotta yrittäjyyden kiinnostavuus säilyy jatkossakin. Työnteon, työllistämisen ja yrittäjyyden tulee kaikissa tilanteissa olla kannattavaa.

Maakuntamme suuri haaste on nuorten työllistyminen. Tavoitteena tulee olla, että jokainen nuori pääsee työpolulle. Tähän tarvitaan kaikkien työnantajien vastuuta. Yrittäjätaustaisena kansanedustajana vetoan, että maakunnan yritykset tänä kesänä ottaisivat rohkeasti nuoria kasvamaan työelämän haasteisiin.

Hyvä naiset ja miehet,

Kokoomus haluaa turvata palvelut lähellä ihmistä. Terveyskeskus ja koulu ilahduttavat enemmän kuin kunnantalo. Meidän on voitava luvata, että myös tulevaisuuden Suomessa ihmiset voivat ikääntyä turvallisin mielin ja tukeutua terveyspalveluihin lähellä kotiaan. Toimivalla kouluterveyshuollolla ja opetusryhmien pienillä kooilla autetaan oppimaan sekä luodaan hyvinvointia ja turvallisuutta lapsille ja nuorille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä. Näin täällä Mikkelin seudullakin kuin muuallakin maakunnassa. Jotta laadukkaat palvelut kyetään turvaamaan, vaaditaan kuntapäättäjiltä erityistä kauaskatseisuutta ja yhteistyökykyä. Palvelut on tuotettava järkevästi.  Myös valtiontalouden on oltava siinä kunnossa, että se kestää pidemmän päälle palvelujen ja hyvinvointimme rahoittamisen.

Hyvä juhlaväki,

Vappupuhetta ei tänä vuonna voi puhua ilman, että mainitaan Portugal. Etelä-Euroopan maiden epävakaa tilanne voi nopeasti johtaa uuteen rahoitusmarkkinoiden häiriöön. Talouden kasvu Suomessa on tämän vuoksi tällä hetkellä herkällä pohjalla. Tämän vuoksi meidän on yhdessä löydettävä ratkaisut Euroopan talouden vakauden turvaamiseksi ja estää Portugalin ajautuminen hallitsemattomaan maksukyvyttömyyden tilaan, joka voisi levitä laajemminkin Eurooppaan.

Nämä ratkaisut eivät ole helppoja tai mieluisia kenellekään! Mutta ne ovat välttämättömiä suomalaisten työpaikkojen ja Suomen valtiontalouden turvaamiseksi. Kannan muodostaminen näihin kysymyksiin on eduskunnan ja hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden ensimmäisiä tehtäviä.

Arvoisat vappujuhlijat,

Nyt jos koskaan Suomi tarvitsee sellaista vastuullista poliittista voimaa, joka ammentaa käyttövoimansa vastuusta, kannustavuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Kokoomus on turvallinen uudistaja, jossa yhdistyy isänmaanrakkaus ja kansainvälisyys sekä globaali vastuu. Nyt jos koskaan tarvitaan sellaisia vastuunkantajia, jotka uskovat kansainväliseen ja oikeudenmukaiseen Suomeen.

Suomen tulevaisuus tehdään tänään. Meidän on luotava mahdollisuuksia menestymiselle. Meidän on huolehdittava toisistamme. Suomalainen työ on se millä aiemmat sukupolvet ovat maamme rakentaneet ja se on myös se mikä tulee turvaamaan tulevien vuosikymmenten hyvinvoinnin ja menestyksen. Siksi kohotankin maljani suurella ilolla ja kiitollisuudella Suomalaiselle Työlle!

Hauskaa vappua Kaikille!