Puhe maakuntavaltuustossa

 

Puhe Maakuntavaltuustossa 28.5.2009
Kansanedustaja Lenita Toivakka
 
 
Arvoisat maakuntavaltuutetut, hyvät naiset ja miehet!
 
Kiitän nöyrästi luottamuksestanne. Tuntuu todella hyvältä päästä johtamaan näin hienon maakunnan valtuustoa. Tartun uuteen tehtävääni innolla ja suurella mielenkiinnolla. Uuden maakuntavaltuuston alkava kausi tulee olemaan merkittävä maakuntamme tulevaisuuden kannalta. Valtuusto on uudistunut paljon. 72 valtuutetusta 53 on uusia. Tämä tuo varmasti tuoreita ajatuksia ja uudenlaista keskustelua ja tämä on myös toivottavaa. Tänään saamme käsiteltäväksemme keskeiset työkalut maakunnan kehittämisen kannalta. Päätämme uudesta Etelä-Savon maakuntastrategiasta sekä ensimmäisestä maakuntakaavasta. Työtä näiden molempien eteen on tehty jo vuosia ja nyt on viimein päätöksenteon aika.
 
Monin tavoin on maakuntamme asema voimistunut viime aikoina. Maakuntaliitto on ollut entistä näkyvämpi ja keskeisempi toimija. Edunvalvontatyö on vahvistunut. Aluehallinnon uudistustyössä keskeiset viranomaistoiminnot ( Avi ja Ely) säilyvät maakunnassamme ja maakuntaliiton rooli tulee edelleen korostumaan. Edunvalvontatyö on tuottanut myös tulosta, mm. keskeiset liikennehankkeemme niin Savonlinnassa kuin Mikkelissäkin etenevät viimein. Sijaintimme onkin loistava ja saavutettavuutemme paranee koko ajan. Meiltä löytyy kuitenkin vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia joiden varaan on hyvä tulevaisuutta rakentaa. Puhdas järviluontomme, Saimaa ja Venäjän läheisyys ovat tulevia menestystarinoita, jos näin haluamme.
 
Haasteemme ovat kuitenkin suuret. Ikääntyminen, muuttotappio ja kuntatalouden vaikeudet aiheuttavat huolta ja teettävät työtä. Elinkeinopolitiikkaan panostaminen on jatkossa erityisen tärkeää. Laadukkaan palveluverkoston ylläpitäminen edellyttää riittäviä verotuloja. Myös menojen kasvuvauhtia on pystyttävä Etelä-Savossakin hillitsemään rakentavalla yhteistoiminnalla ja palveluja on pystyttävä tuottamaan kustannustehokkaammin, jotta ne säilyvät lähellä kuntalaisia. Rahat on kohdennettava tehokkaammin ja vaikuttavammin. EU-rakennerahastokauden vaihtuessa 2013 Itä-Suomen siirtymäalueasema päättyy. Tämä tuo epävarmuutta monien toimintojen ja hankkeittemme rahoitukseen. Olosuhdehaitat ( harva asutus, pitkät välimatkat, vesistöisyys) eivät kuitenkaan katoa mihinkään. Rakennepoliittisten tukien jatkuminen Etelä-Savossa on edelleen tärkeää.
 
Haastava taloustilanne luo omat paineensa ja heikentää oleellisesti myös kuntataloutta, mutta meidän on strategiatyössä kyettävä katsomaan taloustaantuman yli ja näkemään pitkän aikavälin haasteemme ja mahdollisuutemme. Taantuman ohitettuamme tarvitsemme edelleen yrityksiä, työpaikkoja ja ammattitaitoista työvoimaa. Ne ovat keskeisiä tulevan hyvinvointimme turvaamisen kannalta.
 
Etelä-Savo ei mielestäni ole siinä kunnossa missä se voisi sijaintinsa, osaamisensa ja mahdollisuuksiensa puolesta olla. Toimintakulttuurimme on muodostunut epäyhtenäiseksi. Yhteisen tekemisen ja vaikuttamisen puute on heikentänyt ääntämme. Etelä-Savo kaipaa positiivista virettä ja se ei lähde muualta kuin meistä itsestämme. Äänemme kuuluu ja kantaa tehokkaammin silloin kun se on yhtenäinen. Yhteistyötä koko maakunnan toimijoiden kesken on lisättävä.
 
Hyvä Kokousväki,
 
Etelä-Savon Maakuntaliiton johdolla ja laajalla sidosryhmäyhteistyöllä on valmisteltu Uusiutuva Etelä-Savo- maakuntastrategiaa. Strategian lähtökohtana on maakuntamme menestyksen tukeminen ja  keskeisenä tavoitteena on väestökadon pysäyttäminen. Strategian tulee olla konkreettinen, faktoihin perustuva ja sen tulee näkyä tulevissa päätöksissä ja toimenpiteissä. Se tehdään ohjaamaan toimintaa eikä se saa jäädä pölyttymään arkistoihin. Strategia ei kuitenkaan koskaan ole täysin valmis eikä täydellinen. Oleellista on, ovatko keskeiset tavoitteet ja mittarit mukana. Strategiaa eteenpäin työstäessä, on myös tärkeää, että työhön sitoudutaan laajalti. Toteuttaminen ei ole Maakuntaliiton vastuulla vaan kaikkien maakunnan toimijoiden niin kuntien kuin yritystenkin. Olisikin tärkeää että maakuntastrategia vanhasta poiketen näkyy myös kuntien strategioissa.
 
Kuten strategian esipuheessa todetaan: yritystoiminnan menestys ratkaisee maakunnan tulevaisuuden. Strategiassa tahtotilan kärkeen onkin nostettu yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Tämä on perusteltua, koska ilman menestyvää yritystoimintaa me emme pysty huolehtimaan peruspalveluistamme eikä maakunta houkuttele lapsiperheitä ja nuoria. Strategiassa määritellään uusi visiomme vuoteen 2015 sekä keskeiset päämäärämme ja kriittiset menestystekijämme. Näistä meillä on tänään erinomainen tilaisuus käydä keskustelua sekä antaa evästystä ohjaamaan strategiatyön toteuttamista.
 
Osaaminen ja koulutusrakenteemme ovat keskeisiä tekijöitä maakunnan menestystä luotaessa. Koulutuksen rooli on keskeinen meillä Etelä-Savossa, jossa koulutustaso on maan alhaisimpia. Nuorten määrä vähenee maakunnassamme nopeasti eikä kuntien taloudellinen tilanne jatkossa anna mahdollisuuksia nykyisten koulutusrakenteiden ylläpitoon. Uusia toimintamalleja tarvitaan, mutta myös priorisointia ja vahvempaa erikoistumista.
 
Strategiatyön kanssa samanaikaisesti onkin valmisteltu Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset tuleville vuosille. Laadukasta koulutusta on tarjolla eri puolilla maakuntaa. Entistä tärkeämpää on erikoistua ja vahvistaa seutujen osaamiskeskittymiä, opettajankoulutusta, matkailua ja kuituteknologiaa Savonlinnassa, hyvinvointiosaamista Pieksämäellä ja Mikkelissä yliopistokeskuksen toimintaedellytyksiä sekä ammattikorkeakoulun teknologiseen ja puuosaamiseen pohjautuvia aloja. Aikuiskoulutus vahvistuu ja toisen asteen koulutus on meille tärkeää. Näiden merkitys on työvoiman saatavuuden kannalta keskeinen. Elinkeinoelämän tarpeiden ennakointi tulee näkyä koulutustarjonnassamme paremmin.
 
Arvoisat valtuutetut, hyvät kuulijat,
 
Tänään päätämme myös Etelä-Savon ensimmäisestä maakuntakaavasta. Kaavaa on valmisteltu pitkään ja lausuntokierros on ollut laaja. Maakuntakaava tukee kiinteästi maakuntastrategiaa. Kaava tukee tavoitteitamme mm. matkailun ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Aikajänne on pitkälle tulevaisuuteen, joten on tärkeää, että se on mahdollistava.
 
Maakuntakaavasta on jo käyty paljon keskustelua. Maakunnallamme on oltava oikeus kehittyä. Paras osaaminen ja tieto siitä, miten maakuntaa tulee kehittää, on Etelä-Savossa, ei Helsingissä. Etelä-Savoa ei voi kehittää samoilla periaatteilla kuin kasvukeskuksia. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eivät täysin kulje samaan suuntaan meidän tavoitteittemme kanssa. Meidän liikennevirtojamme ja kasvuamme ei ole syytä rajoittaa, ei edes ilmastonmuutokseen vedoten. On hyvä muistaa, että maakuntamme nielee enemmän päästöjä kuin tuottaa. Elinkeinoelämällämme, palvelu- ja matkailuyrittäjyydellä on oltava mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, niin Pieksämäellä, Savonlinnassa, Mikkelissä kuin Juvallakin. Me kun täällä Etelä-Savossa emme vielä edes kasvuun ole kunnolla päässeet kiinni. Tarvitsemme toimintaa ja työpaikkoja, jotta väki ei katoa maakunnastamme.
 
Näillä sanoilla haluan toivottaa valtuutettukollegoille, maakuntahallitukselle ja Maakuntaliiton osaajille hyvää uutta valtuustokautta, toivon myös runsasta ja rakentavaa keskustelua sekä halua yhteistyöhön maakuntamme menestykseksi!