Sote-uudistus tehdään, jotta palveut toimivat

Sote-uudistus tehdään, jotta palvelut toimivat

Esa Mus­to­nen to­te­si (HS Mie­li­pi­de 12. 5.), et­tä so­te-lin­jaus­ten pe­rus­teel­la jul­ki­sen sai­raan­hoi­don jo­noi­hin tai työ­ky­vyt­tö­myy­den kes­toon ei voi­ta­ne odot­taa pa­ran­nus­ta.

Ko­ko uu­dis­tuk­sen kes­kiös­sä ovat kun­ta­lai­set ja hei­dän saa­man­sa hyö­dyt. On ai­ka pa­nos­taa pe­rus­ter­vey­den­huol­toon ja en­nal­ta­eh­käi­se­viin pal­ve­lui­hin, saa­da ter­veys­kes­kuk­set kun­toon ja pal­ve­lu­ket­jut su­ju­vik­si eli teh­dä jär­ke­väs­ti. Kun­ta- ja pal­ve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen ni­men­omai­se­na tar­koi­tuk­se­na on pa­ran­taa kun­tien jär­jes­tä­män hoi­don laa­tua ja te­ho­kuut­ta.

Vii­me vuo­den syk­syl­lä vain 19 pro­sent­tia väes­tös­tä sai kah­den vii­kon ku­lues­sa ajan ter­veys­kes­kuk­seen. Kak­si viik­koa­kin on pit­kä ai­ka. Mo­nil­le alueil­le on syn­ty­nyt liian mo­ni­mut­kai­sia ja -por­tai­sia hal­lin­to­ra­ken­tei­ta. Hoi­to­ket­jut ei­vät toi­mi po­ti­laan nä­kö­kul­mas­ta su­ju­vas­ti.

Pe­rus- ja eri­kois­sai­raan­hoi­to ni­vo­taan uu­dis­tuk­ses­sa yh­teen, ja so­siaa­li­pal­ve­lut yh­dis­te­tään sa­man jär­jes­tä­jä­ta­hon alai­suu­teen. Täl­lä ta­voi­tel­laan sau­mat­to­mia pal­ve­lu­ket­ju­ja ja su­ju­vaa hoi­toa.

Laa­jem­mat ko­ko­nai­suu­det tuo­vat vah­vem­paa osaa­mis­ta ter­veys­kes­kuk­siin, mi­kä tar­koit­taa osaa­vam­paa hen­ki­lö­kun­taa ja pa­rem­paa hoi­toa. Suu­rem­mis­sa työ­yh­teisöis­sä on pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen, am­mat­ti­tai­don yl­lä­pi­toon ja hen­ki­lös­tön jous­ta­vam­paan käyt­töön.