Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa

 

Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 15.6.2009
Lenita Toivakka, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Mikkelin Kaupungin Tilinpäätös
Vuoden 2008 henkilöstöraportti
 
 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
 
Kokoomuksen uusi valtuustoryhmä arvostaa sitä, että vuonna 2008 Mikkelin kaupunki tasapainotti talouttaan ja piti tiukasti kiinni taloustavoitteistaan. Tunnusluvut kääntyivätkin positiiviseen suuntaan ja Mikkeli pystyi lyhentämään alijäämäänsä ja tekemään lopulta positiivisen tuloksen. Myös kaupungin suurta velkamäärää saatiin hieman lyhennettyä. Valtio palkitsi Mikkelin kovaa tasapainottamistyötä myöntämällä kaupungille ylimääräisen 1.5 miljoonan suuruisen harkinnanvaraisen avustuksen. Tämän myötä valtionosuudet viime vuonna kasvoivat vuodesta 2007 kaikkiaan 16,7 %.
 
Kaupungin tuloksen positiiviseksi käänsivät ennen kaikkea odotettua suurempi verotulojen kasvu sekä valtion harkinnanvarainen avustus. Oli Mikkelille erittäin tärkeää, että viime vuonna talouden hoidossa onnistuttiin, negatiivinen kierre saatiin kääntymään ja kaikki uhraukset olivat tarpeellisia. Jos viime vuonna ei olisi saatu positiivista kasvualustaa tulevalle, niin miltä näyttäisi Mikkelin tulevaisuus nyt?
 
Kaupunki lomautti viime vuonna henkilöstöään ja tällä kovasti keskustellulla ja rankalla toimenpiteellä saavutettiinkin merkittäviä säästöjä henkilökuluissa. Lomautukset eivät koskaan ole helppo ratkaisu eikä niin ollut Mikkelinkään osalta. Haastavia tilanteita palvelujen turvaamiseksi syntyi eri toimialoilla ja henkilöstö oli kovilla. Lomautukset ovat hyvin poikkeuksellinen keino säästöjen hakemiseksi ja niistä aiheutuu myös kustannuksia ja paineita toisaalle. Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä lomautuksista säästökeinona opittiin paljon ja niitä ei jatkossa tule käyttää kuin äärimmäisessä tilanteessa. Ja sellaista ei juuri nyt haastavassakaan taloustilanteessa ole näköpiirissä.
 
Rakenteellista uudistustyötä on viime vuonna lähdetty toteuttamaan aivan uudenlaisella tarmolla. Hallintorakenteita on tiivistetty ja yksinkertaistettu ( sivistystoimi, tekninen toimi). Sosiaali- ja terveystoimessa talouden sopeuttamisohjelmaa on viety useiden hankkeiden avulla konkreettisesti eteenpäin. Uusia toimintatapoja on aktiivisesti haettu ja toimittu jopa pilotteina. Palvelurakenteen kehittäminen avohoitopainotteisempaan suuntaan on ollut haasteellista, mutta siinä on edistytty. Samalla on resursseja saatu suunnattua avo- ja ehkäiseviin palveluihin. Positiivinen yksityiskohta soten tunnusluvuissamme on neuvola – ja kouluterveyskäyntien määrän kasvu. Kasvua käyntimäärissä on sekä edellisvuodesta että talousarvioon nähden. On hyvä että lomautuksista huolimatta tähän tärkeään ennakoivaan palveluun on pystytty panostamaan.
 
Lääkäripula on ollut ongelmamme. Se on heikentänyt terveyspalvelujamme sekä heijastunut kustannusten kasvuna erikoissairaanhoidon puolelle. Tilannetta on nyt saatu hieman korjattua ja on tärkeää, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-pintoja edelleen kehitetään. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu ( v.2008 + 9%) johtuu osittain myös Mikkelin omasta toiminnasta. Viime viikkojen viestit kuulostavatkin positiivisilta, kun sakkopaikoista ei ole enää jouduttu sairaanhoitopiirille maksamaan. Suurimpia haasteitamme jatkossakin on erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hidastaminen. Keskeisenä tavoitteena tulee olla laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen kuntalaisille.
 
Kaupungin investointien taso laski edellisistä vuosista. Kiinteistökorjaushankkeiden lisäksi kuitenkin päästiin aloittamaan tuottavia investointeja kuten keskustan kehittämishanke, Graanin alueen tiejärjestelyt sekä Itäportin alueen rakentaminen Visulahdessa. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että näitä jatketaan edelleen. Mikkeli tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja ja niiden tuomia verotuloja rahoittaakseen meille kaikille hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa.
 
Uusien yritysten sijoittumispaikoista ja toimitiloista oli edelleen pulaa ja tämä omalta osaltaan hidastutti uuden yritystoiminnan sijoittumista kaupunkimme viime vuonna. Tämä on pitkäaikainen ongelmamme. Ennakoivaa kaavoittamista tuleekin edelleen kehittää.
 
Kuntatalouden näkymät ovat huonontuneet talouskriisin myötä hyvin nopeasti. Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle talouskriisissä mennään. Laskun pohja on joidenkin arvioiden mukaan jo saavutettu ja valonpilkahduksia on näkyvissä. Siitä huolimatta työttömyys tulee edelleen kasvamaan ja taloutemme kiristymään. Mikkelissä kuten muissakin kunnissa varautuminen heikompaan talouskehitykseen ennen viime vuotta on ollut heikkoa. Hyvinä aikoina menot ovat kasvaneet rajusti. Tämän vuoksi vuoden 2008 tasapainottamistoimenpiteet ovat erityisen arvostettuja nyt, käänsimme kelkkaa silloin, kun se oli mahdollista. 
 
Varmaa on, että ilman sekä tulo- että menokehitystä tasapainottavia toimenpiteitä emme selviä tulevaisuudesta. Kuntatalous tulee pysymään pitkään kireänä ja Mikkelin on määrätietoisesti jatkettava rakenteiden kehittämistä. Tämä ei saisi tarkoittaa palvelujen laadun heikkenemistä vaan sitä, että samalla rahalla luodaan uudella tavalla jopa parempaa ja kuntalaisten kannalta tarpeellisempia palveluja. Aivan kuten valtiovarainministeri Katainen maakuntalehden haastattelussa äskettäin totesi, ” Mikkelissä on hyvä draivi/meininki. Kaupunki on omilla päätöksillään vakauttanut taloutta:” Ministeri onkin käyttänyt puheissaan Mikkeliä esimerkkikuntana.  Jatkakaamme uudenlaisella valitsemallamme linjalla.