Kokoomuksen vapputapahtuma

Kokoomuksen vapputapahtuma Mikkelin Kirkkopuistossa 1.5.2007
kansanedustaja Lenita Toivakka

Hyvät Vapun juhlistajat!

Kun vuosi sitten pidin vappupuhetta täällä kauniissa Mikkelin Kirkkopuistossa, oli Kokoomuksella takanaan menestyksekkäät presidentinvaalit ja edessä haasteelliset eduskuntavaalit. Me kaikki ete-läsavolaiset kokoomuslaiset teimme loistavan vaalityön, jonka seurauksena Kokoomuksen kannatus kasvoi Etelä-Savossa toiseksi eniten kaikista vaalipiireistä.

Tästä vaalivoitosta kuuluu suuri kiitos teille kaikille, jotka olitte mukana vaalityössä tai äänestämäs-sä Kokoomusta. Se toi meille toisen paikan eduskuntaan, ja olenkin todella ylpeä ja iloinen saades-sani jatkossa tehdä työtä Etelä-Savon puolesta Ollin rinnalla Arkadianmäellä.

Itselleni vaalikampanja oli todellinen politiikan korkeakoulu. Sain tutustua maakunnan eri osiin ja tavata tuhansia eteläsavolaisia. Tapaamieni ihmisten ajatukset ja tunnelmat antavat hyvän pohjan lähteä tekemään työtä maakunnan tulevaisuuden puolesta.

Vappu on perinteisesti ollut opiskelijoiden ja työväen juhla – opiskelijat juhlivat kuten ennenkin ja myös työväen osalta juhlaan on aihetta. Jotain on kuitenkin muuttunut. Nimittäin se, mitä sanalla ”työväki” tarkoitetaan.
2000-luvun Suomessa työväkeä ovat lähes kaikki palkansaajat; toimihenkilöistä virkamiehiin ja johtajista sihteereihin. Aika jolloin työntekijät jaettiin kahteen leiriin – herroihin ja renkeihin - on taakse jäänyttä.

Suomalaiset ovat oppineet arvostamaan kaikenlaista työtä. Niin sanottuja paskaduuneja ei ole ole-massa. Vastakkainasettelu, jossa yrittäjät tai toimihenkilöt esiintyvät mässäilevinä ja irvokkaina, ei ole todellisuutta.

Parhaiten yhteiskunnan ja työelämän murros näkyi eduskuntavaalien tuloksessa. Vastakkainasette-lun ja pysähtyneisyyden voimaan vannovat sosiaalidemokraatit kärsivät selvän tappion ja positiivi-seen vastuuseen, välittämiseen ja yritteliäisyyteen vannova kokoomus sai puolestaan historiansa toiseksi parhaan vaalituloksen.


Arvoisa juhlaväki,

Vappu on paitsi työtätekevien myös opiskelijoiden juhla. Tänä vappuna juhlintaan on erityistä syytä mm. siksi, että uusi hallitus on ensitöikseen toteuttamassa kauan odotetun opintorahan korotuksen. Edellisestä korotuksesta on ehtinyt kulua 15 vuotta. Tänä aikana opintorahan taso on jäänyt yli nel-jänneksen jälkeen yleisestä kustannus- ja hintakehityksestä. Lisäksi uusi sinivihreä hallitus aikoo korottaa myös opiskelijan vapaan tulon rajoja 30 prosentilla. Opiskelija voi siis jatkossa ansaita työtuloa aiempaa enemmän menettämättä silti opintotukiaan. on tärkeää kannustaa jo opiskeluaika-na nuoria työn tekoon ja oman elämänsä rahoittamiseen. Opiskelijat ovatkin ottaneet tiedon tulora-jojen korottamisesta riemulla vastaan.

Koulutuspolitiikka on uudessa hallitusohjelmassa eräs painopistealueista. Suomelle, hallitukselle ja erityisesti kokoomukselle tarjoutuu oman ministerin johdolla erinomainen tilaisuus kehittää koulu-tuspolitiikkaamme varhaiskasvatuksesta akateemisiin jatkotutkintoihin. Uudenlaiseen ajatteluun, rakenteiden ravisteluun ja hyväksi havaitun parantamiseen on erityistä syytä, sillä tulevaisuudessa kansainvälinen kilpailu huippulahjakkuuksista ja huippuosaamisesta käy yhä kovemmaksi.

Kaiken osaamisen lähtökohtana on kuitenkin perusopetus. Jos tämä pohja ei ole kunnossa ei tule huippuosaajiakaan. Siksi on tärkeää, että siihen panostetaan. Viime vuosina kehitys on kulkenut hyvistä kansainvälisistä koulutusvertailuista huolimatta eräiltä osin huolestuttavaan suuntaan. Kou-lujen ryhmäkoot ovat kasvaneet ja erityisopetuksen tarve on lisääntynyt. Tämän vuoksi on ollut ilahduttavaa huomata, että hallitus on päättänyt sijoittaa kaikki ikäluokkien pienenemisestä vapau-tuvat varat koulutuksen laadun kehittämiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen.

Etelä-Savon näkökulmasta on oleellista, että ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyttä ja alueellista vaikuttavuutta vahvistetaan. Tärkeää on myös panostusten saaminen tutkimus- ja kehitystyöhön. Ja aivan kuten hallitusohjelmaan on kirjattukin yliopistokeskuksen roolin vahvistaminen ja edelleen kehittäminen on meille erittäin tärkeää. Korkeamman asteen koulutuksen kehittäminen ja roolin vahvistaminen kaiken kaikkiaan maakunnallamme merkittävää, koska meillä ei ole omaa tiedekor-keakoulua.

Hyvät Ystävät,

Seuraavan neljän vuoden aikana tullaan kiinnittämään erityistä huomiota lasten hyvinvointiin. Hal-litusohjelmaan on sisällytetty lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointiohjelma. Sen tavoitteena on laaja-alaisesti löytää keinot ehkäistä pahoinvointia ja syrjäytymistä. Erään laskelman mukaan yksi syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle 40 vuodessa 700 000 euroa. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ onkin nostettu hallituksenpainopisteeksi ja tämä työ tuleekin paljon edullisemmaksi kuin jälkikäteen tehtävät kalliit korjaavat hoidot.

Kokoomus vaati vaalien alla konkreettisia toimia työn ja perheen yhteensovittamisen helpottami-seksi. Hallitus aikoo korottaa osittaista hoitorahaa ja laajentaa sitä myös yrittäjille. Osittaisen hoito-rahan korottamisen tarkoituksena on tehdä lyhennetystä työviikosta entistä varteenotettavampi vaihtoehto pienten lasten vanhemmille. Toimenpiteellä on merkitystä niin perheiden hyvinvointiin kuin työssä jaksamiseen. Hallitusohjelmasta löytyy myös useita muita lapsiperheiden hyvinvointia edistäviä konkreettisia toimenpiteitä ja tulonsiirtoihin kohdistuvia korotuksia.

Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että alkoholin verotusta viimein nostetaan. Alkoholiveron kevennyksen taloudelliset ja inhimilliset seuraukset ovat olleet valtavat ja ne ovat kohdistuneet rajusti myös suureen joukkoon lapsia ja nuoria. Veronkorotuksen lisäksi tarvitaan myös asenteiden muutosta. Siksi tämä korotus tulee olemaan hallitukselta juuri oikeanlainen viesti yhteiskuntaamme.


Arvoisat kuulijat,

Kokoomus on ajanut voimakkaasti ns. tasa-arvotupoa. Ihmettelenkin suuresti sitä kritiikkiä, mitä julkisuudessa on tullut sitä kohtaan, että koulutettujen naisvaltaisten, alojen kuten sairaanhoitajien palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjataan. Me kaikki tiedämme, että tämä on välttämätöntä, jotta voimme turvata vanhus- ja terveyspalvelujen laadun tulevaisuudessa. Hyvänä tarkoituksena on turvata hyvä hoito, riittävä henkilökunta ja työssä jaksaminen hoiva-alalla erityisesti. Tällä tavoitteella tuntuu olevan erittäin laaja niin poliittinen kuin kansalaisten tuki, mutta silti sitä yritetään vesittää. Kokoomus ei tämän asian kanssa kompastele!

Hallitusohjelmassa kirjaus miesten ja naisten palkkaerojen kaventamisesta on yksiselitteinen ja siitä käy selväksi koko hallituksen tahtotila. Tämä on pitkän ajan tavoite, joka kuten vaalikampanjan aikaan kerrottiinkin, vaatii useita peräkkäisiä palkkaratkaisuja. Tämän vuoksi onkin erikoista, että kokoomusta on jo syytetty vaalilupausten pettämisestä tasa-arvotupoon ja esimerkiksi sairaanhoitajien palkkoihin liittyen.

Tasa-arvotupon tarpeellisuus korostuu, kun muistetaan, että Suomessa naisten ja miesten väliset tuloerot vain kasvoivat koko viime hallituskauden ajan. Tämä kehitys poikkesi kaikista muista perinteisistä EU-maista. Punamultahallitus ei kertaakaan yrittänyt tukea työmarkkinoilla sellaista palkkaratkaisua, jotta niillä olisi vähennetty sukupuolten välisiä palkkaeroja. Nyt tämä tavoite on selkeästi hallitusohjelmassa ja uusi hallitus onkin tältä osin rakentamassa tasa-arvoisempaa palkka- ja työllisyyspolitiikkaa.

Oppositio ja erityisesti sosiaalidemokraatit ovat jo suurella suulla ehtineet todeta, että naisten ja miesten palkkaeroja kaventavaa palkkaratkaisua ei synny. Aika epätoivoista puhetta ottaen huomioon, että palkkaratkaisut syntyvät vasta ensi syksynä. Vasemmisto-oppositiolle tuntuukin olevan poliittisesti tärkeämpää nähdä tämän tavoitteen epäonnistuvan kuin saada tähän maahan synnytetyksi naisten ja miesten palkkaeroja kaventava palkkaratkaisu.

Tavoite on kuitenkin kokoomukselle erittäin selvä. Hallitus on varannut palkankorotuksiin rahaa, jonka tarkka määrä riippuu palkkaratkaisun sisällöstä. Nyt on työmarkkinajärjestöjen vuoro. Naisten ja miesten palkkaeroja vähentävä palkkaratkaisu ei saa kaatua työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen kateuteen eikä tiettyjen oppositionäkemysten tosiasioita vääristelevään julkiseen keskusteluun.


Hyvät Ystavät,

Uusi hallitusohjelma luo uudenlaisia mahdollisuuksia myös Etelä-Savon elinvoimaisuuden kehittä-miselle. On tärkeää, että nuoremme saavat työtä omalta seudultaan, perustavat yrityksiä ja ryhtyvät jatkamaan perheyrityksiä. On erittäin tärkeää, että lähivuosina sukupolvenvaihdoksen edessä olevat yrittäjät löytävät jatkajat elämäntyölleen. Etelä-Savossa tällaisia sukupolvenvaihdoksia tulee tulevi-en vuosien aikana olemaan arviolta noin 2000 ja ne koskettavat useita tuhansia työntekijöitä.

Uusi hallitusohjelma luo uudenlaisia mahdollisuuksia tasapuolisemmalle alueiden kehittämiselle maassamme.

Tällaisia konkreettisia parannuksia ovat perintö- ja lahjaveron poisto yrityksiltä ja maatiloilta,
ensimmäisen työntekijän sivukulujen alentaminen ja uusien yritysten starttirahajärjestelmän laajennus. Nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä miten uusi hallitus kannustaa yrittäjyyteen ja helpottaa yrityksiä laajentamaan toimintaansa, kasvamaan ja työllistämään. Nämä toimenpiteet edistävät varmasti yrittäjyyttä ja toivottavasti luovat mahdollisuuksia mm. hoivayrittäjyyden kasvulle, josta maakunnassamme on muuta maata kovempi tarve nopean ikääntymiskehityksen myötä.

Hallitusohjelma on erittäin hyvä ja se tukee monelta osin niitä linjauksia, joita maakunnassa on asetettu. Mutta silti meidän on itse oltava aktiivisia jotta voimme viedä eteenpäin monia tärkeitä maa-kunnallisia tavoitteitamme. Se vaatii myös hyvää ja rakentavaa yhteistyötä maakunnan sisällä.

Erityisen tärkeätä on huolehtia liikenne- ja infrahankkeittemme etenemisestä periaatesuunnitelmien mukaisesti. Viitostien perusparantamisen rahoitus, jonka punamultahallitus jätti tekemättä, on saa-tava mahdollisimman pikaisesti. Alemman tieverkon kehittämisestä on huolehdittava, nopeat ja turvalliset liikenneyhteydet ovat tärkeät niin yrityksille kuin kaikille Etelä-Savon asukkaille.

Tämä politiikan puhuminen on yksi osa suomalaista vappuperinnettä ja tänä vuonna meidän ko-koomuslaisten on vaalivoittomme jälkeen erityisen mieluisaa tästä aiheesta keskustella. Mutta tä-nään on ennen kaikkea juhlan ja hauskanpidon aika. Tästä koleasta kelistä huolimatta nostakaamme tänään sopivalla hetkellä malja vaalivoitollemme – sen me olemme kaikki ansainneet. Näillä sanoilla toivotan teille oikein hauskaa ja porvarillista vappua!