OAJ Mikkelin vapputapahtuma

OAJ:n Mikkelin paikallisyhdistysten vapputapahtuma 1.5.2007
kansanedustaja Lenita Toivakka

Hyvät vapunviettäjät, hyvät naiset ja miehet,

On hienoa olla puhumassa täällä opettajien vappujuhlassa. Haluni yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on lähtenyt varmasti siitä, että olen aktiivisesti toiminut tyttärieni koulutyön eri vaiheissa. Olen ollut mukana perustamassa Mikkeliin montessori-leikkikoulua sekä toiminut kolmen tyttäreni koulujen vanhempainyhdistyksissä niin alakouluissa, yläkouluissa kuin lukiossakin. Kimmokkeena lähteä mukaan kunnallispolitiikkaan oli halu lähteä mukaan taistelemaan laadukkaan lukio-opetuksen säilyttämiseksi Mikkelissä. Ja kokemukseni opetuslautakunnan varapuheenjohtajana on antanut hyvät eväät työhön kansanedustajana.

Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Tämä on todettu myös hallitusohjelmassa, enkä maltakaan olla kehumatta ohjelman koulutuspoliittisia tavoitteita. Positiivista palautetta on kantautunut niin järjestökentältä, julkiselta sektorilta kuin yksittäisten ihmisten taholta. Kiitosta ovat saaneet mm. kirjaukset yliopistojen rakenteellisen kehittämisen syventämiseksi ja ammatillisen koulutuksen painoarvon lisäämiseksi. Lapsi- ja nuorisojärjestöt ovat puolestaan iloinneet kirjauksista koulujen kerhotoimintaan panostamisesta ja nuorisotyön peruspalvelujen vahvistamisesta. Kuvaavaa on myös se, että eduskunnassa käydyssä hallitusohjelmakeskustelussa koulutuspoliittinen osio ei juuri kritiikkiä saanut. Siihen ollaan laajalla rintamalla tyytyväisiä, myös oppositiossa.

Perusopetus on kaiken osaamisen lähtökohta. Jos pohja ei ole kunnossa, ei maahamme saada huippuosaajiakaan. Siksi on tärkeää, että perusopetukseen panostetaan. Viime vuosina kehitys on kulkenut hyvistä kansainvälisistä koulutusvertailutuloksista huolimatta eräiltä osin huolestuttavaan suuntaan. Koulujen ryhmäkoot ovat kasvaneet ja erityisopetuksen tarve lisääntynyt. Tämän vuoksi on ollut ilahduttavaa huomata, että hallitus on päättänyt sijoittaa ikäluokkien pienenemisestä vapautuvat varat koulutuksen laadun kehittämiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen. Tämä on tiukan talouden kanssa kamppaileville kunnille hyvä viesti.

Vaikka peruskoulun ryhmäkokojen pienentäminen on kirjattu tavoitteeksi, luokkien enimmäiskoosta ei ole tarkoitus säätää lailla tai asetuksella. Olosuhteet eri kunnissa vaihtelevat ja säädetystä maksimikoosta voi helposti tullakin minimi. Parempi vaihtoehto onkin turvata riittävät resurssit.

Syrjäytymistä pyritään ehkäisemään myös turvaamalla jokaiselle perusopetuksen päättäville nuorelle koulutuspaikka sekä riittävä opintojen ohjaus ja tukitoimet. Huomiota kiinnitetään erityisesti koulutuksen nivelvaiheisiin. Erityisopetuksen osalta varmistetaan integroinnin riittävät tukitoimet. Integraatio ei kuitenkaan aina ole erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelun edistymisen kannalta paras vaihtoehto. Siksi pidän merkittävänä myös kirjausta, että erityiskoulut ja –luokat säilytetään vaihtoehtoina. Liian usein integraatiota käytetään säästökeinona.

Syrjäytymistä ja pahoinvointia pyritään vähentämään myös lasten, nuorten ja perheitten poikkihallinnollisella hyvinvointiohjelmalla. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ onkin nostettupainopistealueeksi ja nämä toimet tulevatkin paljon halvemmiksi ja inhimillisemmiksi kuin jälkikäteen tehtävät korjaukset.

Hyvät ystävät,

Taito- ja taideaineiden parissa opiskelijan luovuus ja persoonallisuus kehittyy monipuolisesti ja hän saa ilmaista itseään aktiivisesti. Erityinen merkitys taito- ja taideaineilla on nuorten ammatinvalintaan. Osaavia kädentaitajia tarvitaan tulevaisuudessakin. Pidänkin hyvänä asiana taito- ja taideaineiden aseman vahvistamisen valinnaisuutta lisäämällä. Myös yrittäjyyskasvatusta aiotaan monipuolistaa ja laajentaa kaikilla koulutusalueilla.

Hallitusohjelmassa on kiinnitetty huomiota myös opettajien täydennyskoulutukseen. Yhteiskunnan muutokset ja uudistukset koulutuksen kentässä tapahtuvat nopealla aikavälillä. Tämän seurauksena opettajiin kohdistuvat uudet vaatimukset lisääntyvät kaiken aikaa. Lisäksi opettajakunta alkaa olla ikääntynyttä. Näin ollen heidän suorittamastaan peruskoulutuksesta on kulunut paljon aikaa. Ammattitaidon ylläpitämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Nyt hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että koulutuksen järjestäjille tullaan säätämään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta.

Hyvät kuulijat,

Kilpailukykymme vahvistuu, kun koulutamme riittävästi, oikein ja sinne, missä tarvetta on. Eräs tähän tavoitteeseen tähtäävä konkreettinen toimenpide on ammatillisen koulutuksen aloituspaikkamäärien lisääminen ja niiden suuntaaminen alueellisen työvoimatarpeen mukaan. Jotta eri alojen aloituspaikkajako vastaisi avoimien työpaikkojen määrää ja jakaumaa sekä elinkeinoelämän tarpeita, on hallitusohjelmassa päätetty nostaa ammatillisen koulutuksen tulosrahoitusta.

Olisi myös välttämätöntä tehdä tarkkaa analyysiä alakohtaisista koulutustarpeista. Koulutuksen aloituspaikat eri koulutusasteilla ja -aloilla tulee mitoittaa niin, että valmistuneiden määrät vastaavat nykyistä paremmin työelämän tulevia tarpeita. Pidän tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen aloittamisen helpottamiseksi ja toisaalta sen keskeyttämisen vähentämiseksi käynnistetty ohjaava ja valmentava koulutus jatkuu.

Hallitusohjelman mukaisesti ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyttä ja alueellista vaikuttavuutta vahvistetaan. Tämä on tärkeää, sillä ammattikorkeakoulujen merkitys on erittäin suuri Etelä-Savon kaltaisille maakunnille, jotka ovat vailla omaa tiedekorkeakoulua. Ammattikorkeakoulujen tavoitteena onkin alueellisen kehityksen edistäminen ja niiden vahvuutena on tiivis kytkentä oman alueen kuntiin ja elinkeinoelämään Yhteistyötä on edelleen kehitettävä. Myös yliopistokeskusten edelleen kehittäminen on kirjattu ohjelmaan, tämä on maakuntamme osaamisen vahvistamisen kannalta erittäin tärkeää.

Hyvät ystävät,

Nyt on juhlan aika. Vappuun liittyy monia erilaisia perinteitä itse kullekin. Perinteiden vaaliminen ja siirto nuoremmille sukupolville on tärkeää.

Minulle henkilökohtaisesti vappuun on aina liittynyt paljon perinteitä. Lapsuudesta muistuu mieleen vappulounaat vanhempien kanssa, mikkihiirikorvainen ilmapallo ja kesän ensimmäinen irtojäätelötötterö.

Opiskeluaikana vapun kohokohtia olivat Mantan lakitus ja silliaamiaiset Ullanlinnanmäellä. On hienoa, että myös Mikkeliin on syntynyt opiskelijavappuun liittyviä perinteitä kuten Vaeltaja-patsaan lakitus.

Tänään tästä koleasta kelistä huolimatta nostakaamme sopivalla hetkellä malja kevään saapumiselle ja luonnon heräämiselle. Näillä sanoilla haluan toivottaa oikein hauskaa vappua teille kaikille!